V: Kakšen je postopek za invalidska podjetja in zaposlitvene centre za uveljavljanja pravice do povračila mesečnega kriznega dodatka, izplačanega invalidom, ki delajo?

O: Vloga se odda na obrazcu, ki ga na spletnih straneh objavi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, vloži pa se jo v pisni obliki po pošti ali elektronsko na elektronski naslov sklada.

V vlogi se navede poimenski seznam invalidov za posamezni mesec in število dni v mesecu, ko invalid dela, in za katere invalidska podjetja ali zaposlitveni centri uveljavlja pravico, elektronski naslov, na katerega se opravi vročanje, in številko računa, na katerega se znesek nakaže. Vloga se lahko odda do vključno 20. v mesecu za pretekli mesec.

O priznani pravici omenjeni sklad izda odločbo, ki se vroči na elektronski naslov invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra, ki je naveden na vlogi, in se šteje za vročeno z dnem odpreme. Pritožba ne zadrži izvršitve.

Sklad pri odločanju upošteva skupno število invalidov, navedeno v vlogi, vendar največ do števila invalidov, kot izhaja iz uradne evidence Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, posredovane skladu, po stanju na zadnji dan v mesecu, za katerega se pravica uveljavlja.

Če se podatki o številu invalidov iz vloge razlikujejo od števila invalidov po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, se lahko pravica prizna največ za število invalidov iz vloge, ki ne presega števila invalidov po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Naknadno usklajevanje podatkov iz uradnih evidenc invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra z uradnimi podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne more vplivati na podatke iz že oddane vloge.

Izplačilo se izvede v roku 30 dni od odpreme.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: